Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”).

 

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. zmianą adresu korespondencyjnego miejsca prowadzenia działalności przez depozytariusza,
  2. dodaniem nowego dystrybutora,
  3. rozszerzeniem listy funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.