Decyzja o niewypłacaniu dochodu z Rockbridge Subfunduszu Dywidendowego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) informuje, że Zarząd Towarzystwa w dniu 16 maja 2019 roku podjął uchwałę stwierdzającą brak dochodów osiągniętych w 2018 roku, które mogłyby być przedmiotem wypłaty przez Rockbridge Subfundusz Dywidendowy (dalej: „Subfundusz”) wydzielony w ramach Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej: „Fundusz”), na podstawie art. 131a Statutu Funduszu.
 
Powyższy brak wypłaty jest konsekwencją faktu, że sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzane za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r. wykazało, że:
•    Subfundusz uzyskał w 2018 r., ujemne przychody z lokat netto, w kwocie – 126 tys. zł,
•    Subfundusz zrealizował w 2018 r. stratę ze zbycia lokat, w kwocie 6 tys. zł.