Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (po zmianie: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy; dalej Fundusz), polegające na tym, że:
 
 1. zmienia się nazwę BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego i nadaje mu nową nazwę Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy.
 2. w art. 1 w pkt 9 treść definicji „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:
  „9. Fundusz – Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy.”.
 3. w art. 1 w pkt 27 treść definicji „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:
  „27. Statut – Niniejszy Statut Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.”.
 4. w art. 1 w pkt 33 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:
  „33. Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa.”.
 5. art. 2 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy.”.
 6. art. 2 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „3. Fundusz może używać skróconej nazwy Rockbridge FIO Parasolowy.”.
 7. art. 2 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „5. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:
  • Rockbridge Subfundusz Akcji,
  • Rockbridge Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
  • Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących,
  • Rockbridge Subfundusz Zrównoważony,
  • Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
  • (skreślony),
  • Rockbridge Subfundusz Obligacji 1,
  • Rockbridge Subfundusz Obligacji 2,
  • Rockbridge Subfundusz Skarbowy,
  • Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
  • Rockbridge Subfundusz Akcji Globalny,
  • Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców,
  • Rockbridge Subfundusz Dywidendowy,
  • Rockbridge Subfundusz Selektywny,
  • Rockbridge Subfundusz Pieniężny.”.
 8. art. 2 ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „6. Subfundusze mogą używać skróconej nazwy - odpowiednio:
  • Rockbridge Akcji,
  • Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek,
  • Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących,
  • Rockbridge Zrównoważony,
  • Rockbridge Obligacji Korporacyjnych,
  • (skreślony),
  • Rockbridge Obligacji 1,
  • Rockbridge Obligacji 2,
  • Rockbridge Skarbowy,
  • Rockbridge Stabilnego Wzrostu,
  • Rockbridge Akcji Globalny,
  • Rockbridge Globalny Żywności i Surowców,
  • Rockbridge Dywidendowy,
  • Rockbridge Selektywny,
  • Rockbridge Pieniężny.”.
 9. art. 41 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  ​„1. Na stronie internetowej http://www.rockbridge.pl/ Fundusz publikuje:
  • prospekt informacyjny,
  • kluczowe informacje dla inwestorów,
  • aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym,
  • zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,
  • roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe obejmujące Subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego Subfunduszu,
  • Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa,
  • cenę zbycia i cenę odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu,
  • informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000,- (dwóch milionów pięciuset tysięcy) złotych,
  • informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej poziomu 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych,
  • ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników oraz informacje o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników,
  • pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”.
 10. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału I poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział I ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI”.
 11. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału II poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział II ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK”.
 12. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału III poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział III ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH”.
 13. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału IV poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział IV ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY”.
 14. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału V poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział V ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”.
 15. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału VII poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział VII ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 1”.
 16. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału VIII poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział VIII ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 2”.
 17. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału IX poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział IX ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SKARBOWY”.
 18. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału X poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział X ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU”.
 19. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XI poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział XI ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI GLOBALNY”.
 20. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XII poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział XII ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW”.
 21. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XIII poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział XIII ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ DYWIDENDOWY”.
 22. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XIV poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział XIV ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY”.
 23. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XV poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
  „Rozdział XV ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.