Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 (po zmianie: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2; dalej Fundusz), polegające na tym, że:
 1. zmienia się nazwę BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 i nadaje mu nową nazwę Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2.
 2. art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „1.Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 i zwany jest dalej „Funduszem”. Fundusz może używać skróconej nazwy Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2.”.
 3. art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym  na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz niniejszego Statutu.”.
 4. art. 1 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „3. Niniejszy Statut, określający w szczególności cel i zasady funkcjonowania Funduszu, a także prawa i obowiązki Uczestników, został nadany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.”.
 5. art. 1 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „4. Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w niniejszym Statucie i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”.
 6. w art. 2 treść definicji „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:
  „Fundusz – oznacza Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2.”.
 7. w art. 2 treść definicji „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:
  „Statut – oznacza niniejszy Statut Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2.”.
 8. w art. 2 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:
  „Towarzystwo – oznacza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.”.
 9. art. 12 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „3. Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 9, wpłaty mogą być dokonywane gotówką w Punkcie Obsługi Klientów lub przelewem na wskazany rachunek bankowy podmiotu przyjmującego Zapisy. Wpłaty mogą być dokonywane wymienionymi wyżej metodami płatności łącznie. Każdy przelew powinien zawierać adnotację: „Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2”. Środki pieniężne otrzymane przez podmiot przyjmujący Zapisy tytułem wpłat do Funduszu i opłaty manipulacyjnej będą przekazywane przez ten podmiot na oddzielne rachunki bankowe Towarzystwa, prowadzone przez Depozytariusza, niezwłocznie po ich otrzymaniu.”.
 10. art. 39 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „3. Wszelkie zmiany Statutu będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej http:\www.rockbridge.pl.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.