Zmiana statutu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (po zmianie: Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty; dalej Fundusz), polegające na tym, że:
 1. zmienia się nazwę BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty i nadaje mu nową nazwę Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
 2. w art. 1 w pkt 8 treść definicji „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:
  „8. Fundusz – Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”.
 3. w art. 1 w pkt 23 treść definicji „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:
  „23. Statut – Niniejszy Statut Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.”.
 4. w art. 1 w pkt 29 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:
  „29. Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa.”.
 5. art. 2 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”.
 6. art. 2 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „2. Fundusz może używać skróconej nazwy Rockbridge Superior FIO.”.
 7. art. 2 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  ​„4. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:
  • Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny,
  • Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji,
  • Rockbridge Subfundusz Superior Akcji,
  • Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny,
  • Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców,
  • Rockbridge Subfundusz Superior Akcji Globalny.”.
 8. art. 2 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  ​„5. Subfundusze mogą używać skróconej nazwy - odpowiednio:
  • Rockbridge Superior Pieniężny,
  • Rockbridge Superior Obligacji,
  • Rockbridge Superior Akcji,
  • Rockbridge Superior Selektywny,
  • Rockbridge Superior Rynku Surowców,
  • Rockbridge Superior Akcji Globalny.”.
 9. art. 35 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:„1. Na stronie internetowej http://www.rockbridge.pl/ Fundusz publikuje
  • a) prospekt informacyjny,
  • b) kluczowe informacje dla inwestorów,
  • c) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym,
  • d) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,
  • e) roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe obejmujące Subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego Subfunduszu,
  • f) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa,
  • g) cenę zbycia i cenę odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu,
  • h) informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000,- (dwóch milionów pięciuset tysięcy) złotych,
  • i) informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej poziomu 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych,
  • j) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników oraz informacje o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników,
  • k) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”.
 10. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału I poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
  „Rozdział I ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SUPERIOR PIENIĘŻNY”.
 11. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału II poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
  „Rozdział II ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SUPERIOR OBLIGACJI”.
 12. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału III poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
  „Rozdział III ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SUPERIOR AKCJI”.
 13. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału IV poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
  „Rozdział IV ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SUPERIOR SELEKTYWNY”.
 14. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału V poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
  „Rozdział V ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SUPERIOR RYNKU SUROWCÓW”.
 15. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału VI poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
  „Rozdział VI ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SUPERIOR AKCJI GLOBALNY”. 

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.