Zmiana statutu Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej (dawniej BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej; dalej Fundusz), polegające na tym, że:

1) art. 30 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:     

„1. Fundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu:         

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem,    

b)  opłaty i prowizje maklerskie,     

c)  prowizje i opłaty bankowe,       

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,        

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, 

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WAN Funduszu w danym roku,     

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu do wysokości 0,2% średniej rocznej WAN Funduszu w danym roku,      

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WAN Funduszu w danym roku,  

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku, 

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku, 

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu.         

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l), nie przekroczą kwoty 100.000, (stu tysięcy) złotych. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora nie przekroczą kwoty 500.000, (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”       

2) W art. 31 po ust. 14 dodaje się nowy ust. 15 o następującym brzmieniu:     

„15. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1 przez czas nieoznaczony lub oznaczony.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusz otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie w/w zmian. Powyższe zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 1 marca 2018 r.