Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu

wcześniej Nationale-Nederlanden Ochrony Wzrostu
Zainwestuj w ten fundusz online.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 06.02.2023

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2022 2021 2020 2019 MAX
0,62% 5,01% 4,48% 3,55% 3,29% 2,00% 2,00% 1,91% -0,51% -1,50% -0,87% -17,89%

Subfundusz działa w oparciu o strategię inwestycyjną TV CPPI. Dokładny udział lokat aktywów Subfunduszu jest uzależniony od wyniku działania algorytmu, który uwzględnia historyczną zmienność cen na rynku akcji oraz relację bieżącej wartości jednostki uczestnictwa do jej maksymalnej historycznej wartości od momentu rozpoczęcia stosowania strategii. Wartość inwestycji w akcje może zmieniać się od 0% do 80% wartości aktywów Subfunduszu, natomiast udział w portfelu depozytów oraz dłużnych papierów wartościowych o zapadalności lub okresie naliczania odsetek do 1 roku, emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski może wynosić od 0% do 100%. W zakresie akcyjnej części portfela Subfundusz inwestuje w akcje z indeksu WIG20. Wartość inwestycji Subfunduszu w instrumenty ETF na WIG20 nie będzie przekraczać 20% wartości aktywów Subfunduszu.

Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie Funduszu. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany subfundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika. Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy Rockbridge Neo FIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Globalnych Innowacji oraz Rockbridge Neo Subfunduszu Multistrategia) oraz aktywów poszczególnych subfunduszy krajowych Rockbridge Neo SFIO, może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski.
 
Aktywa subfunduszy zagranicznych Rockbridge Neo SFIO lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy wskazanych w Statucie Rockbridge Neo SFIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Europejskich oraz Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej). Wartość aktywów netto subfunduszy Rockbridge Neo FIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Skarbowych, Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego), subfunduszy krajowych Rockbridge Neo SFIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego Plus i Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Plus) oraz subfunduszy zagranicznych Rockbridge Neo SFIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Światowych) cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Informacje o funduszu

 • 02.11.2012
 • 3 mln PLN
 • 8,17 PLN
 • PLN
 • 3 lata
 • 500
 • 250
 • max 4,00%
 • 0,00%
 • 08 1880 0009 0000 0013 0049 7009
 • każdy dzień roboczy GPW

Struktura na 30.12.2022

 • 89,9%
 • 8,6%
 • 1,6%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

-1,57%