Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji

Uprzejmie informujemy, że na skutek spadku wartości aktywów netto Rockbridge FIO Akcji Lewarowany („Fundusz”) poniżej poziomu 2.000.000 zł, na podstawie art. 246 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 95), z dniem 27 lutego 2020 r. nastąpiło rozwiązanie Funduszu.

Na dzień wyceny 27 lutego 2020 r. wartość aktywów netto Funduszu wyniosła 1.815.084,93 zł. Wartość ta została ustalona w dniu 28 lutego 2020.

W związku z powyższym w dniu 27 lutego 2020 r. nastąpiło otwarcie likwidacji Funduszu.

Od dnia 27 lutego 2020 r.:
 1. likwidatorowi Funduszu przysługują wyłączne prawa do reprezentowania Funduszu i zarządzania nim;
 2. likwidatorem jest dotychczasowy depozytariusz – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Departament Usług Powierniczych ul. Cybernetyki 7a 02-677 Warszawa);
 3. Fundusz nie może zbywać jednostek uczestnictwa a także odkupywać jednostek uczestnictwa;
 4. zgodnie z art. 32 ust. 7 Statutu Funduszu, w okresie likwidacji likwidator dokonuje wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu nie rzadziej niż raz na 7 (siedem) dni, w ostatnim w danym tygodniu dniu, w którym odbywa się sesja na GPW.Wszelkie pytania dotyczące likwidacji funduszu prosimy przesyłać na adres:

uczestnicy_rockbridge@mbank.pl

Historia wycen

Stopy zwrotu na 25.09.2020

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2019 2018 2017 2016 MAX
0,00% 0,02% -0,11% -54,45% -63,89% -66,78% -52,68% -19,42% -14,48% 9,36% 4,64% -59,62%

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz będzie dążył do odwzorowania stóp zwrotu indeksu WIG20lev. Fundusz będzie lokował przede wszystkim w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz kontrakty terminowe na ten indeks. Lokaty w kontrakty terminowe na indeks giełdowy

Informacje o funduszu

 • indeks WIG20lev
 • 20.10.2008
 • 2,4 mln PLN
 • 404,90 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 2,5% (dotyczy jednostki typu A)
 • 2,5% (dotyczy jednostki typu A)
 • 2,5% (dotyczy jednostki typu A)
 • 39 1140 1010 0000 3010 9000 1013 (dotyczy jednostki typu A)
 • dzienna

Struktura na 31.08.2020

 • 170,3%
 • 62,0%
 • 8,6%
 • -140,9%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu może cechować się dużą zmiennością w związku ze zmianą cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Funduszu oraz realizowaniem polityki absolutnej stopy zwrotu.

Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

* Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu i wynika ze stosowanej przez subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).
** Opłata manipulacyjna może być negocjowana.
-61,45%