Rockbridge FIO Akcji Lewarowany

Historia wycen

Stopy zwrotu na 10.10.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
-6,38% -15,79% -20,12% -22,99% -30,09% -24,36% -19,82% -14,48% 9,36% 4,64% 6,24% -15,09%

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz będzie dążył do odwzorowania stóp zwrotu indeksu WIG20lev. Fundusz będzie lokował przede wszystkim w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz kontrakty terminowe na ten indeks. Lokaty w kontrakty terminowe na indeks giełdowy

Informacje o funduszu

 • 20.10.2008
 • 2,5 mln PLN
 • 851,38 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 2,5%
 • 2,5%
 • 2,5%
 • 20% nadwyżki powyżej 8%
 • 39 1140 1010 0000 3010 9000 1013
 • dzienna

Struktura na 30.09.2019

 • 171,5%
 • 40,4%
 • 4,7%
 • 24,2%
 • -140,8%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu może cechować się dużą zmiennością w związku ze zmianą cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Funduszu oraz realizowaniem polityki absolutnej stopy zwrotu.

Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

* Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu i wynika ze stosowanej przez subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).
** Opłata manipulacyjna może być negocjowana.
*** Przykład: Fundusz w danym roku, po uwzględnieniu opłaty stałej za zarządzanie, zarabia: +18%
Opłata zmienna za zarządzanie: (+18% - 8%) x 20% = 10% x 20% = 2% czyli stopa zwrotu wynosi 18% - 2% = 16%
-17,14%